Училищна библиотека

Проект: "Училищната библиотека - притегателен център за самоусъвършенстване" към Фондация "Работилница за граждански инициативи", по програма "Знания за успех".
Проектът цели създаване на електронна библиотека и промяна на интериорното пространство.

ГРАФИК НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
за период от месец ноември до месец юни /8 месеца/

ноември - декември 2015г. - преместване на книгите за архив в обособено за целта помещение.

януари 2016г. - промяна на интериорното пространство

февруари 2016г. - осигуряване и инсталиране на основните модули от програмния продукт "Автоматизирана библиотека" версия 2015.

март - юни 2016г. - превръщане на училищната библиотека в желана територия за извънкласни дейности
^ Върни се горе