Училище за родители

Училището е място, където се дават не само знания по учебните предмети, заложени в учебния план, но и знание за универсалните ценности - зачитане и уважение на другите, съхраняване на собствената човещина и хуманизъм, за трудолюбие и ученолюбие, за коректност към потребителите и своеобразията на хората, с които общуват децата или, които влизат в по-широка социална рамка на живота.


Във връзка със зачестилите прояви на агресия и различните форми на интернет-тормоз в училищата и ширещата се безнаказаност на учениците, проявяващи насилие, Ви предоставяме следната информация:

Какво казва законът
Според Наказателния кодекс на Република България малолетните, тоест ненавършилите 14 години, не са наказателно отговорни. Когато малолетен извърши обществено опасно деяние, към него могат да се прилагат единствено възпитателни мерки.
Непълнолетните от 14 до 18-годишна възраст могат да бъдат наказателно отговорни, ако съдът прецени, че са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си. Ако не са признати за наказателно отговорни, те се настаняват по решение на съда във възпитателно училище-интернат или в друго подходящо заведение.
По отношение на непълнолетен, извършил поради увлечение или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност, прокурорът може да реши да не се образува или прекрати образуваното досъдебно производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В тези случаи съдът може сам да наложи възпитателна мярка, като уведоми за това местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или й изпрати преписката за налагане на такава мярка.
По отношение на сексуалните посегателства срещу малолетни от пълнолетни деца Наказателния кодекс е много строг, тъй като се предполага, че малолетните не осъзнават напълно сексуалните действия и тяхното евентуално съгласие за извършването им няма юридическа стойност. Наказанията варират според тежестта на извършеното посетгателство и могат да достигнат до 20 години затвор. Наказателният кодекс предвижда наказания, свързани и с посегателства през компютърни системи. Притежаването, производството и разпространението на детска порнография са наказуеми деяния, водещи до различни по тежест наказания.
Използването на интернет, за да се придобие или разпространи информация за малолетно или непълнолетно лице с цел каквото и да е сексуално посегателство срещу него се наказва със затвор от 1 до 6 години.

Тормоз, обида и неосъзнаване извършването на закононарушение
Ако се обърнем към някои от често срещаните ситуации в училище, отнемането на чужда вещ може да се третира като кражба, което носи наказание до 8 години затвор. При използване на сила действието може да се определи като грабеж с наказание до 10 години затвор. При използване на заплаха то може да се квалифицира като изнудване с наказание от 1 до 8 години затвор.
За обида Наказателният кодекс предвижда глоба от хиляда до 3 хиляди лева. Разпространяването на позоряща информация за друго лице може да бъде определено като клевета и да носи наказание от 3 до 7 хиляди лева глоба и обществено порицание и от 5 до 15 хиляди лева, ако от това са настъпили тежки последици.
Който узнае противозаконно неадресирано до него съобщение, предадено по телефон, телеграф, чрез компютърна мрежа или по друго далекосъобщително средство, се наказва с лишаване от свобода до 2 години, посочва Наказателният кодекс.
^ Върни се горе