Регламент

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Св.Климент Охридски“ – град Силистра, за учебната 2024/2025 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с Раздел V от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приема 1 паралелка.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ "Св.Климент Охридски" – град Силистра, имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката, или
2. поне две състезания в областта на математиката.

(2) За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба №11, от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 6. (1) Състезанията и/или олимпиадата по чл. 5 ал. 1, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

1. Oлимпиада по математика, областен кръг – 11.02.2024 г.;
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру” – 21.03.2024 г.;
3. Пролетни математически състезания – 30.03.2024 г.;
4. Математическо състезание „Математика за всеки" – 08.06.2024 г.;

(2) Олимпиадата и състезанията по ал.1, в които участва ученикът, не могат да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Чл. 7. (1) Балът за класиране се образува от:
1. резултата от националното външно оценяване по математика.
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 5, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. броя на точките от двата най-високи резултата измежду постигнатите на олимпиадата и/или математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.
(2) Оценките от чл.7, ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 8. Точките от олимпиадата и/или математическите състезания се приравняват към 100 т.
Чл. 9. При извършване на класирането на учениците резултатите от олимпиадата и/или математическите състезания са с еднаква тежест. Изключение са случаите от чл. 14 до чл.17 вкл. от Регламента.

Чл.10. (1) За участие в класирането учениците подават до началника на РУО следните документи:
1. заявление за участие в първи и във втори етап на класиране по образец (Приложение № 3 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г.);
2. служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба 11 от 2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училищата на чужди държави по чл. 73, ал.2;
3. копия от документите за резултатите от състезанията и/ или олимпиадата – само за учениците от друга област;
(2) Документите по ал. 1 се подават:
1. по електронен път чрез електронна платформа;
2. в училище, в което се осъществява държавен план-прием в V клас.

Чл. 11. (1) Класирането се извършва централизирано на областно ниво в два етапа от областна комисия по приемане на учениците в V клас, назначена от началника на РУО.
(2) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
(3) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
Чл. 12. (1) Първият етап на класиране включва следните дейности:
1. разпределение на учениците според бала и желанията им;
2. обявяване на резултатите от първи етап на класиране;
3. записване на класираните ученици в ПМГ „Св. Климент Охридски“ или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране по образец (приложение № 3).
(2) Класираните ученици се записват в ПМГ „Св. Климент Охридски“ или губят мястото, на което са класирани.
(3) ПМГ „Св. Климент Охридски“ съхранява заявленията за участие във втори етап на класиране, както и списъците със записаните ученици и със свободните места.
(4) Първият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за втори етап на класиране.
Чл. 13. (1) Във втори етап на класиране участват ученици, които:
1. не са класирани;
2. са класирани, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап на класиране.
(2) За участие във втория етап на класиране учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието.
(3) Във втория етап на класиране може да участват и ученици, които не са кандидатствали до момента.
(4) Резултатите от втория етап на класиране се обявяват от началника на регионалното управление на образованието.
(5) Класираните ученици се записват в ПМГ „Св. Климент Охридски“ или губят мястото, на което са класирани.
(6) ПМГ „Св. Климент Охридски“ съхранява списъците със записаните ученици и със свободните места.
(7) Вторият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места.
Чл.14. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от олимпиадата по чл.6, ал.1, т.1.
Чл.15. Ако след класирането по чл.13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл.6, ал.1, т.3.
Чл.16. Ако след класирането по чл.14 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл.6, ал.1, т.2.
Чл.17. Ако след класирането по чл.15 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл.6, ал.1, т.4.
Чл. 18. При прилагане на чл.14, чл.15, чл.16 и чл.17, точките от олимпиадата и състезанията, на които ученикът не е участвал, се приемат за 0 (нула) точки.
Чл. 19. (1) За записване в ПМГ „Св. Климент Охридски“ приетите ученици подават заявление до директора на училището, оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка.
(2) Над утвърдения държавен план-прием се приемат:
1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;
2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73.
Чл. 20. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл.5.
Чл. 21. До 15 юли директорът на ПМГ „Св. Климент Охридски“ уведомява началника на регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици в V клас.


Регламентът е приет с решение на Педагогическия съвет, протокол №14 от 11.09.2023 г. и е актуализиран със Заповед № РД 08 – 467/ 26.02.2024 г. на Директора на ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра.


Файлове^ Върни се горе