Регламент

Очаквайте актуализация!

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Св.Климент Охридски“ – град Силистра, за учебната 2024/2025 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел V от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приема 1 паралелка.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ "Св.Климент Охридски" – град Силистра, имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката, или
2. поне две състезания в областта на математиката.

(2) За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба №11, от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 6. (1) Състезанията и/или олимпиадата по чл. 5 ал. 1, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

1. Oлимпиада по математика, областен кръг – 11.02.2024 г.;
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру” – 21.03.2024 г.;
3. Пролетни математически състезания – 30.03.2024 г.;
4. Математическо състезание „Математика за всеки" – 08.06.2024 г.;

(2) Олимпиадата и състезанията по ал.1, в които участва ученикът, не могат да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Чл. 7. (1) Балът за класиране се образува от:
1. резултата от националното външно оценяване по математика.
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 5, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. броя на точките от двата най-високи резултата измежду постигнатите на олимпиадата и/или математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.
(2) Оценките от чл.7, ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика се умножи със съответен коефициент.
Чл. 9. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 олимпиада и състезания са:*
1. олимпиада по математика, областен кръг – 3;
2. математическо състезание „Европейско кенгуру” - 0,6
3. Пролетни математически състезания - 1,2
4. математическо състезание „Математика за всеки” – 1,3
(2) Точките, които се получават по чл.8, са с точност 0,01.
Чл.10. За участие в класирането учениците подават:
1. заявление до директора на ПМГ „Св.Климент Охридски";
2. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата - само за ученици от друга област;
3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба №11 от 1 септември 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - за учениците от училища на чужди държави по чл.5, ал.2;
Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл.12. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от олимпиадата по чл.6, ал.1, т.1.
Чл.13. Ако след класирането по чл.12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл.6, ал.1, т.3.
Чл.14. Ако след класирането по чл.13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл.6, ал.1, т.2.
Чл.15. Ако след класирането по чл.14 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл.6, ал.1, т.4.
Чл. 16. При прилагане на чл.12, чл.13, чл.14 и чл.15, точките от олимпиадата и състезанията, на което ученикът не е участвал, се приемат за 0 (нула) точки.
Чл. 17. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл.5.
Чл. 18. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на Министъра на образованието и науката.
Регламентът е приет с решение на Педагогическия съвет, протокол №14 от 11.09.2023 г.

* Коефициентите по чл.9(1) подлежат на актуализация след публикуване на регламентите на състезанията.
^ Върни се горе