Равен достъп до училищно образование в условията..


Проект BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИТ) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

ПМГ „Св.Кл.Охридски“ кандидатства и е включена в списъка на училищата за следните дейности на проекта:
Дейност1– Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Още информация за проекта

Информационна система на проекта
^ Върни се горе