Обяви и покани

На основание чл. 24 и чл. 26 от УСТАВА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПМГ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - гр. СИЛИСТРА организира събрание на членовете на УС на сдружението, което събрание се насрочва за 27 април 2017 г. от 18.00 часа в сградата на ПМГ- Силистра, при следния
Дневен ред:
1. Отчет за събраните суми от членски внос за учебната 2016/2017 година.
2. Обсъждане на промени в изпълнението на предвидени разходи от бюджета на Настоятелството.
3. Одобрение на средства за подпомагане на ученици при участия в състезания извън населеното място.
4. Разни.


Председател: Данчо Димитров


Файлове^ Върни се горе