Проект КПРПС


На 4.10.2019 г. стартираха дейностите по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Дейност 1: ”Участие на педагогическите специалисти в обучение в едно от посочените три тематични направления за област Силистра, съобразно квотите за всяка образователна институция”.
Избраното тематично направление за нашето училище е: “Оценяване на резултатите от обучението на учениците - стъпка към изграждане на “справедливото” училище. Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с иновативни методи на преподаването.
Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ дава възможност за включване на педагогически специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационната степен (ПКС). Дейността е с период на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.
^ Върни се горе