Кариерно ориентиране

ПМГ „Св. Климент Охридски“ е едно от избраните пилотни училища в страната за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на ученици на ниво училище по проект BG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Програмата обединява всички създадени ресурси и добри практики, като дава насоки за организиране на дейностите по кариерно ориентиране в училище, така, че да се осигури цялостност, системност и ефективност на усилията по кариерно ориентиране на учениците.
Тя включва разнообразни форми за всеки етап от образованието, съобразен със специфичните познавателни умения и потребности от кариерно развитие на учениците, като водещ принцип на Програмата е превръщането на ученика в център на дейностите по кариерно ориентиране.
Апробирането на Програмата се реализира в определени паралелки от пети до дванадесети клас чрез използване на богат инструментариум от похвати и методи на работа.

Едни от най – интересните занятия по кариерно ориентиране, проведени в клуб „Кариера“
Представяне на професии от родители на наши ученици:
- г-жа Елка Савова – служител в НАП;
- г-жа Павлина Романова – кмет на с. Смилец;
На тези срещи учениците се запознаха с характеристиките на отделните професии и с качествата необходими за упражняването им. Г-жа Романова и г-жа Савова представиха и предимствата и недостатъците на заетостта в държавния сектор и в частния бизнес, в качеството си на работещи и в двата сектора, заедно с Нелина, Чавдар и Никола от 10а клас.

На 18.04. и 20.04.2017г. се проведе заключителното събитие по кариерно ориентиране „Моята кариера“. За целта бяха поканени бивши възпитаници на гимназията, успешно реализирани на пазара на труда, които да споделят пред голяма част от ученическата общност на ПМГ своя житейски опит. В клуб „Кариера“ се проведе среща на 18.04.2017г. с Марина Георгиева, която много емоционално и вълнуващо разказа за училищния си и следващия по – зрял период от живота си. Завършила е образованието си в Холандия и САЩ – Бизнес и хотелиерство, сега има частен бизнес в Дубай и България. Акцентира върху това, какво е мястото на гимназията и профила /Природоматематически/, който е завършила, за вярната ориентация в посока избор на бъдеща професия; за това, че всяко решение, което се взема е правилно. На 20.04.2017г. в клуб „Кариера“ се проведе среща с Дойчин Димитров. Той се чувства успешен като собственик на кабелна телевизия Силистра. Знанията, които е получил в гимназията по математика и информационни технологии и влечението му към тези науки са били в основата да се занимава с този бизнес и да се развива в посока нови технологии. Сподели, че най – важните принципи за него в частния бизнес са честност и коректност. На 20.04.2017г. в новия кабинет по биология се проведе среща с Камелия Василева. Завършила е медицина в МУ Варна и в момента е практикуващ лекар в МБАЛ Силистра. Тя говори в посока връзка между учебната подготовка в профил биология и подготовката за кандидатстване за медицински специалности. Сподели, че часовете по биология и химия през целия курс на обучение в гимназията са й дали необходимата основа и подготовка за кандидатстване, но не на последно място и огромния труд от нейна страна.
И тримата приветстваха тези срещи с ученическата аудитория, които според тях ще помогнат за един информиран и правилен избор на младото поколение.

Национален портал за кариерно ориентиране на учениците


Файлове^ Върни се горе