Изграждане на училищна STEM среда

Изграждането на Център по природни науки, изследвания и иновации се явява следваща логична стъпка за устойчиво иновативно обучение, към което училището ни се стреми.
STEM център MICS като своеобразно ‘’Крило на природните науки,’’ обхваща 750кв. м от третия етаж на училищната сграда и включва шест учебни стаи, две хранилища , два учителски кабинета и общо пространство - фоайе и коридор. С нов дизайн и оборудване се преустройват съществуващите учебни стаи като се създават нови лаборатории по Химия и Фитофармация, клетъчна биология и биохимия, STEM кабинет и STEM лаборатория. Предвидени са и учителски кабинети, оформени като място за обсъждане и самостоятелна работа. Приобщават се вече създадените кабинети по други проекти - кабинет по ИТ и MAST ателието. Заедно с тези по настоящия проект се изгражда цялостно тематично пространство.
Оборудването на центъра включва както стандартна компютърна и презентационна техника, така и последно поколение интерактивни технологии, базирани на виртуална реалност. Образователна технология, която обединява триизмерните, интерактивните (позволяващи взаимодействие), и виртуални технологии, създаваща усещане за реализъм чрез зрение, допир и звук е обещаваща по отношение на това да представя STEM съдържанието по един реалистичен и завладяващ начин на учениците. Те ще имат страхотни възможности да експериментират, тестват и работят в по-рискови ситуации от практиката без абсолютно никаква заплаха за живи организми или самите тях.
Като иновативно училище прилагаме проектно-базирано обучение чрез интердисциплинарния подход и считаме, че ще бъде професионално предизвикателство за нас да включим и проблемно-базирано обучение. Различните интереси на учениците ще бъдат удовлетворени с предоставяне на възможност за избор на интердисциплинарния или трансдисциплинарния подход при изработването на проектите. Задачите ще се поставят по начин, който да осигурява този избор. Учениците ще създават продукт като използват компетентностите си от различни учебни дисциплини или ще търсят решения на проблеми, които сами ще открият.
Обобщено, нашият център MICS(Motivational Innovation and Creative Study) е добре миксирано място с различни мултифункционални обучителни пространства, които създават цялостна картина за практическите приложения на STEM дисциплините, интегрират различни модели на обучение и учене. Приканва и предразполага за ‘’Учене чрез мотивационни иновации и творчество’’, като насърчава с визията си креативността на ученици и учители.
^ Върни се горе