Бъдеще без риск

Целта на проекта е създаване на определени позитивни нагласи и модели на поведение чрез:
- повишаване информираността на учениците по проблема „трафик на хора“ - цел и начини за извършване; фактори на средата, допринасящи за това човек да живее в ситуация на риск; конкретни рискови поведения, предразполагащи въвличане в трафик; възможностите за получаване на помощ в случай на тийнейджъри в риск от трафик на хора или комерсиална сексуална експлоатация.
- трениране на дадено поведение в защитена среда;
- развиване на способност за разпознаване на риска от въвличане в трафик на хора спрямо тях или спрямо лица от тяхното обкръжение и умения за вземане на решения и решаване на проблеми чрез сюжетно-ролеви игри.
Проектът "Бъдеще без риск" е спечелен към Община Силистра и МКБППМН.
^ Върни се горе