Административни услуги

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО
(заявления се приемат на място, в кабинет 217 или по електронен път)

1. Приемане и преместване на ученици.
  • Приемане на ученици в V клас
  • Приемане на ученици в VIII клас по ДПП
  • Информация за приемане и преместване на ученици
2. Издаване на диплома за средно образование.
  • Информация за издаване на диплома за средно образование
3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

8. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

^ Върни се горе