ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители!
Новият Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) разшири възможностите на учениците „чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план“ (чл. 171 ал. 1 т. 11), да изграждат гражданските си компетентности в часа на класа, „включително чрез ученическото самоуправление“ (чл.92, ал.2) и да участват като представители на ученическото самоуправление „с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището“ (чл.267, ал.2). Правата на децата и учениците от чл. 171 ал. 1 и 2 кореспондират с 14 от 17-те правомощия на Педагогическия съвет по чл. 263 от ЗПУО. За целта е необходимо е да се създаде ученическо самоуправление като форма на детско участие за защита на колективните права на децата/учениците в паралелката и училището като общност.
„Рамковите изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“ са разработени в Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
През настоящата учебна 2022/2023 година искаме да включим всички ученици в ученическото самоуправление на всички нива в училището: от всяка паралелка до Ученическия съвет на училището. Изключително ценен и важен съучастник в ученическото самоуправление сте Вие, родителите, които да подкрепите своето дете и неговите съученици в паралелката като мъдри съветници и търпеливи помощници. Вашето отношение е важно, защото Вие сте тези, които имате най-силно влияние и най-голяма отговорност за своите деца.
Ученическото самоуправление ще даде възможност на учениците да се самоизразят така, както позволяват техните таланти, творчески възможности и креативно въображение. Ние сме убедени, че то ще съдейства за личностното развитие на децата/учениците, за организационната култура на всеки участник и на училището като цяло. Практиката показва, че когато децата се учат да се самоуправляват, се подобрява тяхната дисциплина, а подобряването на дисциплината води до повишаване на техния успех. След изграждането на структурата на ученическото самоуправление в училището, децата/учениците ще могат да изразяват своето мнение и отношение към споменатите по-горе документи и дейности в училищната общност.
Училището на Вашето дете е избрано от ръководството на СБУ да представлява училищните общности от областта като училище – модел за структурирано училищно самоуправление във всяка паралелка от V до XII клас по Националната инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“. Тази инициатива е подета от Фондация „Институт за информални иновации“ в сътрудничество със Синдиката на Българските учители (СБУ).
Какви възможности, ценности и ползи ще се разкрият за Вашето дете и училищната общност като цяло чрез ученическото самоуправление:
 Смислено организиране на житейското време извън задължителните учебни занятия и придобиване на умения за живот.
 Участие в живота на училищната общност и придобиване на социални умения.
 Осъзнаване и практикуване на връзката между упражняване на правата и носенето на отговорност като осъзнато гражданско поведение.
 Формиране на така необходимите и ценни за гражданската и професионалната реализация на личността меки умения (например: работа в екип, мотивация, комуникация, управление на времето, делови преговори, решаване на конфликти, организация на дейности, креативно мислене, социални роли).
 Реализиране на гражданско образование за научаване чрез правене.
 Увеличаване на броя на социално активните деца и млади хора в училището, чрез които могат да се постигат по-високи образователни и възпитателни цели.  Създаване на отношения на доверие, взаимопомощ и съпричастност към общите интереси на учениците в защита и реализация на техните права и задължения.
 Създаване на условия за изява на творческия и иновативен потенциал практически на всички деца и ученици.
 Превенция на всички отрицателни зависимости, засягащи учениците в днешно време, като тютюнопушене, алкохолизъм, наркомания, агресивно поведение, тормоз и др.
 Развитие на доброволчеството в полза на класа, училището и обществото.
Нека измеренията на сътрудничеството между училището и семейството, и всичко, което ще направим заедно през тази учебна година, е посветено на повече възможности за развитието на учениците чрез добре организирано, структурирано и модернизирано ученическо самоуправление! Конкретните стъпки от съвместната ни ангажираност към социалното и гражданското израстването на учениците ще Ви бъдат представяни поетапно в зависимост от активността на самите ученици.

^ Върни се горе