Регламент

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Св.Климент Охридски“ – град Силистра, за учебната 2020/2021 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приема 1 паралелка.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ "Св.Климент Охридски" – град Силистра, имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование и са участвали във включени в календара на МОН:

1. олимпиада по математика, областен кръг
и/или
2. математическо състезание "Математика за всеки"

(2) За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатсват и ученици от училища на чужди държави, оито в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба №11, от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 6. (1) Олимпиадата и състезанието, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

1. Oлимпиада по математика, областен кръг – 1.02.2020 г.;
2. Математическо състезание „Математика за всеки” – 28.06.2020 г.;
(2) Олимпиадата и състезанието по ал.1, в които участва ученикът, не могат да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Чл. 7. (1) Балът за класиране се образува от:
1.средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 5, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
2. броя на точките от по-високия индивидуален резултат измежду постигнатите на олимпиадата и математическото състезание, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.
(2) Оценките от чл.7, ал.1, т.1 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.2, се получават, като резултатът на ученика се умножи със съответен коефициент.
Чл. 9. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 олимпиада и състезание са:
1. олимпиада по математика, областен кръг – 3;
2. математическо състезание „Математика за всеки” – 0,6
(2) Точките, които се получават по чл.8, са с точност 0,01.
Чл.10. За участие в класирането учениците подават:
1. заявление до директора на ПМГ „Св.Климент Охридски";
2. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата - само за ученици от друга област;
3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба №11 от 1 септември 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - за учениците от училища на чужди държави по чл.5, ал.2;
Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл.12. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл.6, ал.1, т.1.
Чл. 13. Ако след класирането по чл.12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл.6, ал.1, т.2.
Чл. 14. При прилагане на чл.12 и чл.13, точките от олимпиадата и състезанието, на което ученикът не е участвал, се приемат за 0 (нула) точки.
Чл. 15. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл.5.
Чл. 16. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на Министъра на образованието и науката.
Приемът се извършва до 15 юли 2020 г.
Регламентът е приет с решение на Педагогическия съвет, протокол №8 от 20.05.2020 г.
^ Върни се горе