Регламент

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Св.Климент Охридски“ – град Силистра за учебната 2018/2019 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приема 1 паралелка - 29 ученици.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ "Св.Климент Охридски" – град Силистра има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на поне две от състезанията по чл. 6, ал. 1.
Чл. 6. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

1. Oлимпиада по математика, общински кръг – до 22.12.2017 г.; областен кръг - на 3.02.2018 г.
2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 17.03.2018 г.;
3. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 31.03.2018 г.;
4. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 28.04.2018 г.;
5. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас – 9.06.2018 г.

(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ПМГ "Св.Климент Охридски" – град Силистра ;
(3) всички изброени състезания са безплатни за всички четвъртокласници.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Чл. 7. (1) Балът за класиране се образува от:
1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат в точки;
3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.
(2) Оценките от чл.7, ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.
Чл. 9. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 състезания са:
1. областен кръг на олимпиадата по математика – 3;
2. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 0,5
3. Пролетни математически състезания за ученици IV – VIII клас - 3 ;
4. математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 0,6;
5. математическо състезание „Откриване на млади таланти – 1,4.
(2) Точките, които се получават по чл.8, са с точност 0,01.
Чл.10. В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора наПМГ „Св.Климент Охридски“ – Силистра, в което са посочили своето желание;
2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;
3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
4. представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.
Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл.12. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.1.
Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.3.
Чл. 14. Ако след класирането по чл. 13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.5.
Чл. 15. Ако след класирането по чл. 14 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.4.
Чл. 16. Ако след класирането по чл. 15 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.2.
Чл. 17. При прилагане на чл.12, чл.13, чл.14, чл.15 или чл.16 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.
Чл. 18. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 5.
Чл. 19. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
Приемът се извършва до 15 юли 2018 г.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №5 от 22.11.2017 г. и е съгласуван с Обществения съвет.

^ Върни се горе