Прием за 5 клас 2018/2019

НОВО!!! ПРИЕМ ЗА 5. КЛАС 2018/2019

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Св.Климент Охридски“ – град Силистра за учебната 2018/2019 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 2. В V клас се приема 1 паралелка - 26 ученици.
Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.
Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА
Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ "Св.Климент Охридски" – град Силистра има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на поне две от състезанията по чл. 6 точка 1.
Чл. 6. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

1. Oлимпиада по математика, общински кръг – до 22.12.2017 г.; областен кръг - на 3.02.2018 г.
2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 17.03.2018 г.;
3. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 31.03.2018 г.;
4. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 28.04.2018 г.;
5. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас – 9.06.2018 г.

(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ПМГ "Св.Климент Охридски" – град Силистра ;
(3) всички изброени състезания са безплатни за всички четвъртокласници.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
Чл. 7. (1) Балът за класиране се образува от:
1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат в точки;
3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.
(2) Оценките от чл.7, ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.
Чл. 9. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 състезания са:
1. областен кръг на олимпиадата по математика – 3;
2. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 0,5
3. Пролетни математически състезания за ученици IV – VIII клас - 3 ;
4. математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 0,6;
5. математическо състезание „Откриване на млади таланти – 1,4.
(2) Точките, които се получават по чл.8, са с точност 0,01.
Чл.10. В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора наПМГ „Св.Климент Охридски“ – Силистра, в което са посочили своето желание;
2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;
3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
4. представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.
Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл.12. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.1.
Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.3.
Чл. 14. Ако след класирането по чл. 13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.5.
Чл. 15. Ако след класирането по чл. 14 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.4.
Чл. 16. Ако след класирането по чл. 15 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 6, ал.1, т.2.
Чл. 17. При прилагане на чл.12, чл.13, чл.14, чл.15 или чл.16 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.
Чл. 18. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 5.
Чл. 19. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
Приемът се извършва до 15 юли 2017 г.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №7 от 11.01.2017 г. и е съгласуван с Обществения съвет.

Очаквайте график на дейностите по приема в пети клас. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Писмо от класната на 5 клас
В началото на новата учебна година не съм и предполагала какво ще ми предложи тя като емоция. Отидох на първия учебен ден малко тъжна, защото моето собствено учениче вече не беше с мен. Дъщеря ми беше ученичка в първия випуск 5 клас на ПМГ, който завърши тази година. Но сега птиченцето беше отлетяло. И за моя изненада в двора ме чакаха 22 грейнали личица, малко уплашено гледащи, но смели, защото ще учат при големите. Този неосъзнат все още избор - да искаш да си част от ученето и живота на училище като Природоматематическа гимназия вече ги прави различно мислещи. Те са дръзнали да надникнат в света на ученето, което има конкретна цел, преди връстниците си. В този свят фразата „Понякога печелиш, понякога губиш” има свой вариант и той е „Понякога печелиш, понякога учиш”.
Четири месеца по-късно вече никой от тях не е уплашен, защото това е тяхното училище. Тук те преодоляха страха си от изява пред много хора и участваха с най- оригиналните костюми в маскарада за Хелоуин, а също така изработиха прекрасни постери, разказващи за произхода на този празник и неговата система от обичаи. Не ги беше страх и от това да излязат на голяма сцена и да пеят заедно на концерта, посветен на празника на училището. Когато дойде времето за коледния базар в училище, нашите зайци спечелиха награда за най- масово изработване на предмети, разбира се, не без подкрепата на своите ентусиазирани родители. Не ги е страх да влизат и в битки за знание. Вече имаме наградени петокласници в състезанията по математика и класиран ученик на олимпиадата по история. А какво да кажем за спорта ... те са малките шахматисти на ПМГ и новата версия на мажоретния състав. За тях 2014 завърши с прекрасен коледен празник в класната стая, за който всички искаха да направят по нещо и който им показа на практика какво е да си част от една обща идея. А новата година 2015 година започна с толкова много идеи за това какво да направим заедно, за още състезания, в които да премерим сили и още нови книги, които да прочетем, а после да обсъдим и илюстрираме. Дали ще ни стигнат дните до края на учебната година?
И така неусетно вече не пиша за тях, а за нас ... и като че ли вместо с едно съм се сдобила с 22 деца, които всеки ден ми напомнят, че са моите умни и смели гимназистчета.

Хронист на 5а клас,
главен насърчаващ извънкласните дейности,
пряк участник в процеса на ученето на английски език,
извънредно предлагащ новите книги за четене,
специалист по всичко,
което е нужно за тези деца
и претендиращ за известни авторски права
над преживяването да си петокласник в ПМГ –
Грета МихалеваКоментари от родители:

Иванка Иванова: Благодарим Ви за неуморните грижи,без тях адаптацията на "зайците" щеше да е много трудна! Здраве и успехи на Вас и малките ни гимназисти!

Petranka Todorova: Невероятен късмет имат нашите деца с такава прекрасна класна и такъв чудесен екип от учители!

Десислава Маринова: Изборът ми на училище не беше никак лек. Все пак до известна степен решаваш бъдещето на детето си. Много фактори, еднакви по важност, допринесоха да избера Природоматематическа гимназия. Първото нещо, което избрах е екипът от учители. Аз самата съм завършила тук и подготовката, която получих ми помогна за професионалното развитие. Съчетанието на нови учители с учители с много стаж, ми вдъхна увереност за получаването на адекватно образование за детето ми. Местоположението, големината на сградата, просторният физкултурен салон, първата и единствена смяна на обучение също допринесоха за положителната ми оценка. Естествено имах своите страхове, свързани с възрастовата граница на учениците, но те се оказаха неоснователни. И сега, само след 4 месеца в ПМГ, аз мога смело да кажа, че семейството ми направи правилния избор.


Файлове


^ Върни се горе