ПМГ събра "социолози", "диетолози" ...


Добавено на : 07/02/2019

ПМГ събра "социолози", "диетолози" ... ПМГ събра „студенти по медицина“, „социолози“, „диетолози“ и „изследователи“ в края на първия учебен срок

Образователната дейност в Силистра има над стогодишна история и утвърдена традиция, в която ПМГ „Свети Климент Охридски“ е значим фактор за съхраняване и утвърждаване на традициите, като едновременно се стреми да проявява адекватност към съвременността и потребностите на младите хора. Част от днешните предизвикателства пред учители и ученици в образователната система са нови методи за придобиване на знания и формиране на социални умения.
В отговор на това предизвикателство Гимназията предостави възможност за проектобазирано обучение на ученици от IX и X клас, които влязоха в ролите на студенти по медицина, социолози, диетолози и изследователи, а на 04.02.2019 година представиха своята работа през изминалия първи учебен срок пред съученици, родители и гости.
В хода на работата като специфичен белег се открояват интердисциплинарният подход и екипните дейности. Във всеки клас се поставя една задача и се уточняват етапите на работа, а предварително разделените на групи ученици си сътрудничат за изпълнение на проекта и постигане на целите. При изпълнение на дейностите гимназистите придобиват знания не по традиционния метод на преподаване, а чрез практически изследвания и експерименти, чрез които връзката между наука и практика е видима. По този начин учениците изграждат не само качества като отговорност и организираност, но и умения за сътрудничество и комуникация. Именно тези придобити способности бяха демонстрирани при отчитане на междинните резултати от работата по проекта през първия учебен срок.
Работата по проектобазираното образование на учениците е оргонизирана и подпомогната от преподавателите по различни учебни дисциплини от природния цикъл в сътрудничество с преподавателя по български език и литература. Според госпожа Диана Куртева – преподавател по физика и астрономия, „положителен резултат от ПБО е ангажиране с учебния процес на всички ученици и по-добра мотивация за усвояване на знания, но този начин на работа изисква много повече учебно време за изпълнение на практическата задача“. Госпожа Гинка Николова споделя, че за нея основно предизвикателство за реализиране на интердисциплинарния подход е изборът на обща тема по няколко учебни предмета и систематизирането на конкретни задачи за изпълнение от учениците по учебен предмет математика.
За участието си в проекта учениците споделят: „Всички работиха заедно по групи“/Хв кл./, “срещнахме трудности при изпълнението на основните стъпки, но получихме пълна подкрепа и помощ от нашите ръководители“ /IХбкл./ и че е „интересно да учим по един нетрадиционен начин“/Ха кл./. А изводите са обобщени най-точно от деветокласниците математици: „Този проект е началото на развиването на модерна училищна стратегия за усъвършенстването на уменията за учене. Това подпомага развитието на техническата ни грамотност и уменията ни за сътрудничество.“

Т. Христова
^ Върни се горе